Registerbeskrivning

Registerbeskrivning  enligt 10§ i personuppgiftslagen (523/1999)

Registeransvarig

Memorial Oy
Sarkatie 2
60800 ILMOLA
Tfn 045 168 0707

Registret sköts av

Jere-Miikka Myllymäki
Tfn 045 168 0707
jere-miikka.myllymaki@hautatuote.fi

Registrets namn

Memorial Oy kundregister

Ändamålet med registret

Ändamålet med personuppgifter som samlas in av Memorial Oy och dess bifirmor är att behandla beställningar, sköta fakturering, kundkontakt, kundförfrågningar med anknytning till ärendehantering och utveckla tjänster. Ett syfte med att samla in personuppgifter är även att utveckla vår egen rapportering, marknadsföring och övriga åtgärder i samband med skötsel av kundrelationer.

Uppgifterna i registret

Med kundens tillåtelse behandlas kunduppgifterna: Förnamn, Efternamn, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om den avlidnes födelse- och dödsdatum, uppgifter om begravningsplatsen, uppgifter om begravningstillstånd, uppgifter om beställning och leveransdatum samt övriga uppgifter från kunden.

Informationskällor

Kundrelationer och ärendehantering. Uppgifter kan uppdateras på kundens begäran.

Utlämning av uppgifter

Memorial Oy kan lämna ut uppgifter ur kundregistret till Memorial Oy:s dotterbolag samt organisationer som ingått samarbetsavtal med Memorial Oy för att göra upp och leverera kundbeställningar. Memorial Oy:s samarbetspartners använder inte utlämnade uppgifter för andra ändamål och lämnar inte ut sådana uppgifter till tredje parter. Memorial Oy kan lämna ut kunduppgifter till myndigheter i den utsträckning gällande lagstiftning tillåter och förpliktar detta.

Användning av webbkakor

På sidorna kan webbkakor, dvs. cookies, användas för att följa besökartrafiken och förbättra servicens kvalitet.

Skydd av registret

Kundregistret behandlas konfidentiellt. Uppgifterna lagras i skyddade databaser. Databaserna finns i låsta och övervakade utrymmen som endast vissa på förhand utnämnda personer har rätt att använda. Dessa personer har tystnadsplikt.

Granskningsrätt

Enligt personuppgiftslagen har en kund rätt att granska vilka uppgifter om kunden som har lagrats i registret.